دانلود نرم افزار

نرم افزار حسابداری فروش یک نرم افزار حسابداری کامل جهت مدیریت دریافت و پرداخت شما با امکان ارسال پیامک به مشتریان

فیلم آموزشی و فایل راهنما در داخل نرم افزار موجود می باشد

 

بعد از دانلود فایل نرم افزار آن را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید

امکانات نرم افزار حسابداری فروش سامان

ثبت  مشخصات مشتریان از قبیل: نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر ، تاریخ تولد ، تاریخ افتتاح حساب ، شماره حساب و . . . .

ثبت کلیه دریافتها و پرداختها

جستجو بر اساس فیلدهای مختلف

امکان تسویه حساب یک عضو یا یک فروش

امکان تعرف کارمزد ، بهره  فروش و جریمه دیرکرد اقساط یک فروش

امکان مشاهده فروشهای  تسویه شده

اعلام اتوماتیک اقساط مانده هر فروش  به همراه جرائم در اغاز برنامه با امکان ارسال پیامک

و…

 

تعریف حسابهای بانکی

گزارش عملکرد حسابهای بانکی و…

عملیات فروش

عملیات اقساط

تعرف مدارک ضمانتی فروش

چاپ قرارداد

ویرایش مبالغ و تاریخ سررسید اقساط فروشها و همچنین امکان حذف فروش

ثبت فروش با سود یا بدون سود

محاسبه دیرکرد اقساط  مشتریان

امکان تسویه یکجای فروشها  و اقساط

گزارش بدهکاران با امکان ارسال پیامک

و …

 

عملیات

تعریف کاربران با امکان مشخص کردن سطح دسترسی هر کاربر

عملیات چک

عملیات sms

حذف و اصلاح اسناد

محاسبه سود و زیان فروشگاه

محاسبه درآمد جریمه های دیرکرد

پشتیبان گیری

بازسازی فایلها

آپدیت به نسخه جدید

و…

 

 

ارسال پیامک دلخواه برای همه مشتریان

ارسال پیامک به بدهکاران

ارسال پیامک به بستانکاران

ارسال پیامک به صاحبان چکهای سررسید

ارسال پیامک اقساط عقب افتاده فروش

ارسال مبلغ فروش  و مانده خرید مشتریان

ارسال پیامک تولد به مشتریان

محاسبه معدل حساب

 

عملیات مالی

دریافت

پرداخت

 

هزینه

درآمد

 

نرم افزار اقساط
نرم افزار اقساط

گزارشات عمومی

گزارش فروشهای کلی یا به شخص در یک بازه تاریخ

گزارش سررسید اقساط یک فروش

گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک فروش

گزارش درآمد / هزینه با تعرف بازه تاریخی

گزارش در امد حاصل از کارمزد فروشها در یک بازه تاریخ

گزارش در امد حاصل از بهره فروش در یک بازه

گزارش در امد حاصل از جریمه دیر کرد اقساط در یک بازه تاریخ

گزارش عملیات صورت گرفته در یک بازه توسط کاربر

گزارش دریافتها و پرداختها

گزارش فروشهای تسویه شده در یک بازه

گزارش مشتریان تسویه حساب کرده با فروشگاه

گزارش فروشها به تفکیک ماه با تعیین شخص

گزارش واریزی ها توسط یک مشتری در یک بازه

گزارشات مدیریتی

گزارش موجودی صندوق

سود وزیان

گزارش اقساط عقب افتاده فروشها

گزارش برداشتهای هزینه افتتاح ، بهره فروش ، جریمه به تفکیک در یک بازه تاریخ با امکان تعیین یک مشتری

و …

 

گزارشات حسابداری

گزارش معین صندوق فروشگاه

گزارش معین مشتریان

گزارش اسناد

گزارش بدهکاران

گزارش بستانکاران

گزارش گردش عملیات بانکی